The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

1,083

The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối. Càng bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.

Tác giả: Anthony Robbins (February 29, 1960)

rejection

rejection : sự từ chối, sự bác bỏ
/ri'dʒek∫n/


Ví dụ: Her proposal met with unanimous rejection
Lời đề nghị của cô ấy đã bị thống nhất từ chối

outcome

outcome (n) : kết quả, hậu quả
/´aut¸kʌm/


Ví dụ: We are waiting to hear the final outcome of the negotiations.
Chúng tôi đang đợi để nghe kết quả cuối cùng từ cuộc đàm phánBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập