If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

1,374

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

Nếu bạn làm việc bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được thứ bạn luôn nhận được.

Tác giả: Khuyết danh

get

get (v) : có được, nhận được
/get/


Ví dụ: I got a gift from Dave this morning
Tôi nhận một món quà từ Dave sáng nayBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập