The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to ...

1,709

The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to ...

The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to the top.

Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại như là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi của quá trình lên đến vị trí cao nhất.

Tác giả: Dr Diane Bauer

interested

interested (adj) : Có quan tâm, thích thú
/´intristid/


Ví dụ: I'm very interested in history
Tôi rất quan tâm về lịch sử

healthy

healthy : khỏe mạnh
/ˈhelθi/


Ví dụ: Keep healthy by eating well and exercising regularly
Giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống tốt và tập thể dục thường xuyên

inevitable

inevitable (adj) : không thể tránh được, chắc chắn xảy ra
/in´evitəbl/


Ví dụ: It was an inevitable consequence of the decision.
Đó là một hệ quả không thể tránh khỏi của quyết định

process

process (n) : cách thức, quy trình
/ˈprəʊses/

Giải thích: a series of something that are done in order to achieve a particular result

Ví dụ: There is a process for determining why your computer is malfunctioning
Có một cách thức để xác định xem tại sao máy tính của anh bị trục trặcBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập