Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

1,457

Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Sự vẻ vang lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại mà nằm ở chỗ vươn lên mỗi khi thất bại.

Tác giả: Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882)

glory

glory (n) : sự vinh quang, danh tiếng
/'glɔ:ri/


Ví dụ: I do all the work and he gets all the glory.
Tôi làm tất cả mọi việc và anh ta thì nhận tất cả những vinh quang

fail

fail (v) : thất bại
/ˈfeɪ/


Ví dụ: I failed in my attempt to persuade her.
Tôi đã thất bại trong việc nổ lực thuyết phục cô ấyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập