When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

2,524

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải cùng chiều gió.

Tác giả: Henry Ford

against

against (prep) : chống lại
/əˈɡenst/


Ví dụ: She was forced to marry against her will
Cô bị buộc phải kết hôn ngược lại với ý muốn của mìnhBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập