A man should never neglect his family for business.

1,370

A man should never neglect his family for business.

A man should never neglect his family for business.

Người đàn ông không nên bao giờ bỏ bê gia đình anh ấy vì công việc.

Tác giả: Walt Disney (December 5, 1901 – December 15, 1966)

neglect

neglect (v.) : xao lãng, bỏ bê, lơ là
/nɪˈɡlekt/

Ex: He neglected to write to her.
Anh ta xao lãng việc viết thư cho cô ấy.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập