It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

1,501

It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every moment.

Chỉ trong hành động nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; đó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

Tác giả: Balzac (20 May 1799 – 18 August 1850)

nurse

nurse (v.) : nuôi nấng, trông nom, săn sóc
/nə:s/

Ex: She nursed her daughter back to health.
Cô ấy chăm sóc cho con gái của cô ấy khỏe lại

realize

realize (v.) : nhận ra, nhận thức
/ˈriːəlaɪz/

Ex: I don't think you realize how important this is to her.
Tôi không nghĩ bạn nhận thức được điều đó quan trọng như thế nào với cô ấy

tangible

tangible (adj.) : hữu hình, rõ ràng
/'tændʒəbl/

Ex: We cannot accept his findings without tangible evidence.
Chúng tôi không thể chấp nhận việc tìm kiếm của anh ấy mà không có chứng cứ rõ ràngBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập