Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

1,191

Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Gia đình có phải là: cảm xúc mà mọi người cùng kết nối, cảm xúc khi mà một miếng ghép mất đi, là tất cả bị đổ vỡ?

Tác giả: Trenton Lee Stewart (May 27, 1970)

piece

piece (n.) : miếng, mảnh, mẫu
/pi:s/

Ex: a piece of cake
một miếng bánh

connect

connect (v.) : Kết nối
/kəˈnekt/

Ex: The towns are connected by train and bus services.
Các thị trấn được kết nối với nhau bởi các dịch vụ tàu lửa và xe buýt.

miss

miss (v.) : thiếu sót, bỏ quên
/mis/

Ex: without missing a word
không bỏ sót một lời nàoBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập