Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters.

881

Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters.

Being a father is the most important role I will ever play and if I don’t do this well, no other thing I do really matters.

Trở thành một người cha là điều quan trọng nhất mà tôi từng được làm. Nếu tôi không làm tốt việc làm cha thì tôi không thể làm tốt bất kỳ việc gì.

Tác giả: Michael Josephson (December 10, 1942)

role

role (n) : vai, vai trò
/rəʊl/


Ví dụ: the role of the teacher in the classroom
vai trò của giáo viên trong lớp họcBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập