Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a ...

1,632

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a ...

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.

Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

Tác giả: Anais Nin (February 21, 1903 – January 14, 1977)

represent

represent (v) : đại diện, tượng trưng cho
/repri'zent/


Ví dụ: The President was represented at the ceremony by the Vice-President.
Tổng thống đã được đại diện bởi phó tổng thống tại buổi lễ

possibly

possibly (adv) : có thể
/ˈpɒsəbli/


Ví dụ: It was possibly their worst performance ever
Đây có thể là buổi trình diễn tệ nhất trước giờ

arrive

arrive (v) : đến
/ə'raiv/

Giải thích: to reach a destination
Ví dụ: By the time our meal arrived, it was cold
Vào lúc mà thức ăn của chúng tôi được đem tới, nó đã nguội lạnh2 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập