Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

2,228

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Tác giả: Louisa May Alcott

select

select (v.) : chọn lựa, chọn lọc
/si'lekt/

Giải thích: to choose somebody / something from a group
Ex: They were selected to match her clothes.
Chúng đã được chọn để hợp với đôi giày của cô ấy.

enjoyable

enjoyable (adj.) : thích thú, thú vị
/ɪnˈdʒɔɪəbl ̩/

Ex: Thank you for a very enjoyable evening.
Cảm ơn các bạn vì một buổi tối thú vị.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập