For the friendship of two, the patience of one is required.

1,964

For the friendship of two, the patience of one is required.

For the friendship of two, the patience of one is required.

Cho tình bạn của hai người bền chặt, cần có sự kiên nhẫn của một người.

Tác giả: Tục ngữ Ấn Độ

patience

patience (n) : tính kiên nhẫn, tính nhẫn nại
/´peiʃəns/

Ví dụ: My patience is wearing thin
Sự kiên nhẫn của tôi trở nên ít đi

require

require (v) : đòi hỏi, yêu cầu
/ri'kwaiə/

Giải thích: to need something; to depend on s.b / s.th
Ví dụ: This condition requires urgent treatment
Tình trạng này cần được điều trị khẩn cấp



Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập