Friendship: a building contract you sign with laughter and break with tears.

1,131

Friendship: a building contract you sign with laughter and break with tears.

Friendship: a building contract you sign with laughter and break with tears.

Tình bạn là bản hợp đồng xây dựng bắt đầu từ tiếng cười và kết thúc bằng nước mắt.

Tác giả: Marlene Dietrich

contract

contract (pl.n) : hợp đồng
/kənˈtrakts/


Ví dụ: a contract for the supply of vehicles
một hợp đồng cung cấp các loại xe

sign

sign (v) : ký tên, làm dấu
/sain/


Ví dụ: Sign your name here, please.
Vui lòng ký tên bạn ở đây

laugh

laugh (n) : tiếng cười (cười lớn)
/lɑ:f/


Ví dụ: You never laugh at my jokes!
Em chưa bao giờ cười với những câu chuyện cười của anh

tear

tear (n) : nước mắt, lệ


Ví dụ: A tear rolled down his face.
Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh ấyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập