Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

850

Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

Friendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.

Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

Tác giả: Khuyết danh

borrow

borrow (v) : vay, mượn
/'bɔrou/

Giải thích: to take and use something that belongs to someone else, and return it to them at a later time

Ví dụ: Do you want to borrow a pen?
Anh có muốn mượn một cây viết không?

connection

connection (n) : sự kết nối
/kə´nekʃən/


Ví dụ: I'm having problems with my Internet connection.
Tôi có vấn đề với kết nối internetBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập