Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I'm getting richer and richer.

1,369

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I'm getting richer and richer.

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I'm getting richer and richer.

Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

Tác giả: Khuyết danh

treasure

treasure (n) : châu báu, kho báu
/treʒ.ər/


Ví dụ: the priceless art treasures of the Uffizi Gallery
những kho tàng nghệ thuật vô giá của bảo tàng Uffizi Gallery

talk

talk (v) : nói chuyện, chuyện trò
/tɔ:k/


Ví dụ: the two men talked
hai người đàn ông đã nói chuyện với nhauBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập