I think togetherness is a very important ingredient to family life.

900

I think togetherness is a very important ingredient to family life.

I think togetherness is a very important ingredient to family life.

Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.

Tác giả: Barbara Bush (June 8, 1925)

togetherness

togetherness (n) : cảm giác về sự thống nhất (tình bạn, tình yêu)
/tə´geðənis/


Ví dụ: By the end of the week, there was a tremendous feeling of togetherness in the group
Đến cuối tuần, đã có một sự thống nhất lớn nhóm

ingredient

ingredient (n) : thành phần
/in'gri:djənt/

Giải thích: one of the things from which something is made, especially one of the foods

Ví dụ: I was unfamiliar with some of the ingredients in the dish.
Tôi không quen với một vài thành phần trong món ănBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập