Misfortune shows those who are not really friends.

1,929

Misfortune shows those who are not really friends.

Misfortune shows those who are not really friends.

Lúc khốn khó cho ta thấy những người không phải là bạn bè mình.

Tác giả: Aristotle

Misfortune

Misfortune (n) : sự rủi ro, sự bất hạnh
/mis'fɔ:tʃn/


Ví dụ: He has known great misfortune in his life.
Anh ấy đã biết được bất hạnh lớn nhất của cuộc đời mình1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập