My family is my strength and my weakness.

1,180

My family is my strength and my weakness.

My family is my strength and my weakness.

Gia đình là điểm mạnh và cũng là yếu điểm của tôi.

Tác giả: Aishwarya Rai Bachchan (1 November 1973)

strength

strength (n) : điểm mạnh, sức mạnh, sức lực
/'streɳθ/


Ví dụ: She didn't have the strength to walk any further.
Cô ấy không còn đủ sức lực để đi xa hơn nữa

weakness

weakness (n) : điểm yếu, nhược điểm, khuyết điểm
/´wi:knis/


Ví dụ: you must recognize your product's strengths and weaknesses
bạn phải nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm của bạnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập