One father is more than a hundred schoolmasters. 

935

One father is more than a hundred schoolmasters. 

One father is more than a hundred schoolmasters. 

Một người cha còn hơn trăm bạn đồng môn.

Tác giả: George Herbert (3 April 1593 – 1 March 1633)

schoolmaster

schoolmaster (n) : Thầy giáo, giáo viên
/´sku:l¸ma:stə/Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập