The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of ...

745

The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of ...

The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of fundamental things like home, and love, and understanding companionship.

Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Tác giả: Amelia Earhart (July 24, 1897 – disappeared July 2, 1937)

genuine

genuine (adj) : chân thực, xác thực
/´dʒenjuin/


Ví dụ: a very genuine person
một người rất chân thật

appreciation

appreciation (n) : ‹sự› đánh giá, nhận thức (đúng/cao/sâu sắc); sự cảm kích
/ə,pri:ʃi'eiʃn/

Giải thích: pleasure that you have when you recognize good qualities

Ví dụ: She shows little appreciation of good music
Cô ấy cho thấy một chút sự đánh giá cao về thẩm mỹ âm nhạc tốt

fundamental

fundamental (adj) : cơ bản, cơ sở, chủ yếu
/ /,fʌndə'mentl//


Ví dụ: the protection of fundamental human rights
bảo vệ quyền lợi cơ bản của con người

companionship

companionship (n) : bạn đồng hành
/kəm´pænjənʃip/


Ví dụ: She had only her cat for companionship.
Cô ấy chỉ có con mèo là bạn đồng hànhBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập