The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

993

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

Điều lớn lao nhất mà một người cha có thể dành cho con của mình đó là tình yêu ông ấy dành cho vợ của ông ấy.

Tác giả: Rev. Theodore Hesburgh (May 25, 1917 – February 26, 2015)

important

important (adj) : quan trọng, trọng đại
/ɪmˈpɔːtnt/


Ví dụ: I have an important announcement to make.
Tôi có một thông báo quan trọng cần thông báoBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập