True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

557

True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt.

Tác giả: Henry David Thoreau

afford

afford (v) : có thể, có đủ khả năng
/ə'fɔ:d/


Ví dụ: None of them could afford £50 for a ticket.
Không ai có thể ả 50 đô cho 1 tấm vé

knowledge

knowledge : kiến thức, sự hiểu biết
/ˈnɒlɪdʒ/


Ví dụ: There is a lack of knowledge about the tax system.
Có một sự thiếu sự hiểu biết về hệ thống thuế

ignorance

ignorance (n) : sự phớt lờ
/ˈɪgnərəns/


Ví dụ: She was kept in ignorance of her husband's activities.
Cô ấy vẫn giữ sự phớt lờ đối với những hành động của chồng cô ấyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập