What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

990

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

Tác giả: Teresa Mother (26 August 1910 – 5 September 1997)

promote

promote (v) : thăng tiến, thăng chức
/promote/

Giải thích: to move somebody to a higher rank or more senior job

Ví dụ: Even though the sales associate had a good year, it wasn't possible to promote him
Dù là người trợ lý kinh doanh đã có một năm tốt, thì vẫn không thể thăng chức anh ta

peace

peace (n) : hòa bình, thái bình
/pi:s/


Ví dụ: The two communities live together in peace.
Hai cộng đồng cùng sống hòa bình với nhauBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập