Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

1,019

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.

Không có bạn bè thì chẳng ai sẽ chọn để sống, mặc dù có tất cả những thứ khác đi chăng nữa.

Tác giả: Aristotle

choose

choose (v) : chọn, chọn lựa
/tʃuːz/


Ví dụ: Listen and choose the best answer.
Lắng nghe và chọn đáp án chính xác nhất.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập