A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

2,058

A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

Gia đình là nơi mà những nguyên tắc được rèn và mài dũa trên cái đe của cuộc sống hàng ngày.

Tác giả: Charles R. Swindoll ( October 18, 1934)

hammer

hammer (v.) : rèn
/ˈhæmə(r)/

Ex: Someone was hammering at the door
Ai đó đang rèn cái cửa

hone

hone (v.) : mài dũa
/houn/

Ex: The knife had been honed to razor sharpness.
con dao đã được mài dũa để sắc bén hơn

anvil

anvil (n.) : cái đe
/'ænvil/

principle

principle (n.) : nguyên tắc
/ˈprɪntsɪpl/

Ex: A principle is a basic truth, rule or theory that something is based on.
Nguyên tắc là một sự thật, một điều luật hoặc một lý thuyết cơ bản mà thứ gì đó dựa vào.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập