Deep as first love, and wild with all regret. 

2,828

Deep as first love, and wild with all regret. 

Deep as first love, and wild with all regret. 

Sâu đậm như mối tình đầu, và hoang dại với bao tiếc nuối.

Tác giả: Alfred Lord Tennyson (6 August 1809 – 6 October 1892)

wild

wild (adj.) : dại; hoang dã
/waɪld/

Ex: The plants grow wild along the banks of rivers
Những cây dại mọc hoang dọc theo bờ sông

deep

deep (adj.) : sâu
/di:p/

Ex: the lake was deep and cold
cái hồ thì sâu và lạnh

regret

regret (n.) : sự hối tiếc
/ri'gret/

Ex: She expressed her regret at the decision.
Cô ấy bày tỏ sự hối tiếc của mình với quyết định.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập