Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

2,251

Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi theo con đường nào có thể dẫn đến, thay vào đó là đi đến nơi không có con đường và để lại dấu vết.

Tác giả: Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882)

follow

follow (v.) : đi theo, theo sau
/ˈfɒləʊ/

Ex: He followed her into the house.
Anh ta đã đi theo cô ấy vào nhà

path

path (n.) : đường mòn, đường dẫn
/pæθ/

Ex: The path led up a steep hill.
Con đường dẫn lên một ngọn đồi dốc

trail

trail (n.) : đường mòn
/treil/

Ex: country parks with nature trails
Công viên quốc gia với con đường mòn tự nhiênBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập