People have different reasons for the way they live their life. You can not put everyone's reasons in the same box.

1,989

People have different reasons for the way they live their life. You can not put everyone's reasons in the same box.

People have different reasons for the way they live their life. You can not put everyone's reasons in the same box.

Mỗi người có những lý do khác nhau cho cách sống của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Tác giả: Kevin Spacey (July 26, 1959)

reason

reason (n) : lý do
/'ri:zn/

Giải thích: a cause or an explanation for something that has happened
Ex: Give me one good reason why I should help you.
Cho tôi một lí do tại sao tôi nên giúp bạn

box

box (n) : hộp
/bɑːks/

Ex: She kept all the letters in a box.
Cô ấy giữ tất cả các lá thư trong một cái hộp



Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập