Knowing others is wisdom, know yourself is enlightenment.

2,918

Knowing others is wisdom, know yourself is enlightenment.

Knowing others is wisdom, know yourself is enlightenment.

Biết người là khôn ngoan, nhưng biết mình chính là giác ngộ.

Tác giả: Lao Tzu

wisdom

wisdom (n.) : trí khôn, trí tuệ
/ˈwɪzdəm/

Ex: Before I went off to university, my father gave me a few words of wisdom.
Trước khi tôi rời nhà đi học đại học, cha tôi đã cho tôi một vài lời khuyên trí tuệ.

enlightenment

enlightenment (n.) : sự khai sáng, giác ngộ
/ɛnˈlʌɪt(ə)nm(ə)nt/Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập