Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

2,773

Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

Don't try so hard, the best things come when you least expect them to.

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

Tác giả: Khuyết danh

expect

expect (v) : mong đợi
/ɪkˈspekt/

Giải thích: to think or believe that something will happen
Ví dụ: They were not expecting him to continue
Họ đã không mong đợi anh ta tiếp tụcBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập