In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.

2,422

In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.

In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years.

Cuối cùng, chính cuộc sống của ta trong những năm qua mới quan trọng chứ không phải những năm tháng trong cuộc đời mình.

Tác giả: Abraham LincolnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập