Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

1,269

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm như thế nào với nó

Tác giả: Lou Holtz (January 6, 1937)

respond

respond (v) : đáp lại, trả lời, phản ứng lại
/rɪˈspɒnd/

Giải thích: to give a spoken or written answer to someone or something

Ví dụ: How did they respond to the news?
Họ phản ứng lại với tin tức đó như thế nào?



Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập