Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain.

4,030

Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain.

Life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain.

Sống không phải là chờ cơn bão đi qua, mà là học cách nhảy múa dưới cơn mưa.

Tác giả: Khuyết danh

storm

storm (n) : cơn bão, giông tố
/stɔ:m/


Ví dụ: A few minutes later the storm broke
Vài phút sau khi cơn bão bắt đầu1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập