Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

2,272

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.

Tác giả: Khuyết danh

define

define (v) : định rõ, vạch rõ
/dɪˈfaɪn/


Ví dụ: We need to define the task ahead very clearly.
Chúng tôi cần phải định rõ nhiệm vụ phía trước một cách rõ ràng

impossible

impossible (adj) : không thể
/ɪmˈpɑːsəbl/


Ví dụ: It was almost impossible to keep up with him
Hầu như không thể theo kịp anh ta

spell

spell (v) : đánh vần
/spel/


Ví dụ: Dolly spelled her name
Dolly đã đánh vần tên của cô ấyBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập