Nothing in life is to be feared, it's to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

934

Nothing in life is to be feared, it's to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Nothing in life is to be feared, it's to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

Tác giả: Marie Curie (7 November 1867 – 4 July 1934)

fear

fear (v) : sợ, sợ hãi
/fɪər/


Ví dụ: Don't worry, you have nothing to fear from us.
Đừng lo lắng, bạn không có gì phải sợ chúng tôi cả

understand

understand (v) : hiểu, thông cảm
/ʌndə'stænd/


Ví dụ: My dog understood a word I said
Con chó của tôi hiểu được lời tôi đã nóiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập