The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

2,017

The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.

Tác giả: Good Will Hunting Movie (1997 American drama film)

loss

loss (n) : sự mất mát
/lɔs , lɒs/

Ex: He suffered a hearing loss.
Anh ấy bị mất thính giác.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập