To the world you may be one person but to one person you may be the world.

3,264

To the world you may be one person but to one person you may be the world.

To the world you may be one person but to one person you may be the world.

Đối với thế giới này bạn có thể chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn có thể là cả một thế giới.

Tác giả: Bill Wilson (November 26, 1895 – January 24, 1971)

world

world (n) : thế giới
/wɜːld/

Ex: Russia is the largest country in the world.
Nga là quốc gia lớn nhất thế giới.

person

person (n) : người (một người)
/ˈpɜrsən/

Ex: He's just the person we need for the job.
Anh ta chỉ là người mà chúng ta cần cho công việcBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập