What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds.

1,609

What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds.

What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds.

Những điều chúng ta nghĩ quyết định những điều sẽ xảy ra với chúng ta, và vì thế nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta cần phải thay đổi từ cách suy nghĩ của chúng ta.

Tác giả: Wayne Dyer (May 10, 1940 – August 29, 2015)

determine

determine (v) : quyết định, xác định, định rõ; quyết tâm, kiên quyết
/di'tə:min/

Giải thích: to discover the facts about something

Ví dụ: After reading the contract, I was still unable to detemine if our company was liable for back wages.
Sau khi đọc hợp đồng, tôi vẫn không thể biết được liệu rằng công ty của chúng tôi có phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại lương không

stretch

stretch (v) : mở rộng, nới rộng
/stretʃ/


Ví dụ: The book really stretches your imagination.
Cuốn sách thực sự mở rộng trí tưởng tượng của bạnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập