You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it.

3,376

You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it.

You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it.

Bạn biết rằng khi bạn yêu một người là lúc bạn mong muốn người đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc của họ có nghĩa là bạn không có trong đó.

Tác giả: Julia L. Roberts

happiness

happiness (n.) : hạnh phúc
/'hæpinis/

Ex: She struggled to find happiness in her life
Cô ấy đã đấu tranh để tìm thấy hạnh phúc của mình

part

part (n.) : phần, bộ phận
/pa:t/

Ex: I was part of the family
Tôi là một phần của gia đình1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập