You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

2,087

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.

Ta biết rằng ta yêu một người khi ta không thể diễn đạt thành lời cảm giác mà người ấy mang lại cho ta.

Tác giả: Margaret Mead (December 16, 1901 – November 15, 1978)

word

word (n) : chữ, lời nói, lời (nhận xét, tuyên bố..)
/ /wɜ:rd//


Ví dụ: I could hear every word they were saying
Tôi đã nghe mọi lời nói mà họ đã nói

put

put (v) : diễn đạt, diễn tả
/n/


Ví dụ: I put it in black and white
Tôi đã diễn tả chúng bằng giấy trắng mực đenBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập