Công việc


Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.

Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.

Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn thế. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ là con ngựa thắng cuộc đua.

Andrew Carnegie 1,591


People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances. The people who get on ...

People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances. The people who get on ...

Người ta thường than trách hoàn cảnh của họ đã khiến họ nên nông nỗi này. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên thế giới này là những người bước lên và tìm ra hoàn cảnh mà họ muốn, và nếu tìm không thấy thì họ sẽ tạo ra hoàn cảnh đó.

G.B. Shaw 1,079


Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently

Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently

Thất bại chỉ là một nơi nghỉ ngơi. Nó là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn.

Moshe Arens 903


The winner says, “It may be difficult but it is possible”. ...

The winner says, “It may be difficult but it is possible”. ...

Người chiến thắng nói: ”Việc đó khó nhưng có thể làm được”. Kẻ chiến bại nói: ”Việc đó có thể làm được nhưng quá khó”.

Khuyết danh 1,761


No–one gets an iron–clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But ...

No–one gets an iron–clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But ...

Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch...

Mia Hamm 807


The winner says, “Let me do it for you”.
The loser says, “That is not my job”.

The winner says, “Let me do it for you”. The loser says, “That is not my job”.

Người thắng cuộc nói: “Để tôi làm việc đó cho bạn”. Kẻ thua cuộc nói: “Đó không phải là việc của tôi”.

Khuyết danh 1,257


Diligence is the mother of good luck.

Diligence is the mother of good luck.

Chăm chỉ là mẹ của may mắn.

Benjamin Franklin 905


Success is the ability to go from one failure to another with no lose of enthusiasm.

Success is the ability to go from one failure to another with no lose of enthusiasm.

Thành công nằm ở khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.

Winston Churchill 998


Whenever someone creates something with all of their heart, then that creation is given a soul.

Whenever someone creates something with all of their heart, then that creation is given a soul.

Khi một người tạo một vật thể với tất cả tấm lòng của mình, thì bản thân vật thể đó đã được thổi hồn vậy.

The Cat Returns Movie 1,415


We must all face the choice between what is right and what is easy.

We must all face the choice between what is right and what is easy.

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đúng đắn và việc dễ dàng.

Albus Dumbledore, Harry Potter Movie 1,796


One finds limits by pushing them.

One finds limits by pushing them.

Ta vượt qua giới hạn bằng cách đẩy xa chúng.

Herbert Simon 1,219


I have learned more from my mistakes than from my success.

I have learned more from my mistakes than from my success.

Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của bản thân hơn là từ thành công của mình.

Humphry Davy 1,994Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập