Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Cuộc sống là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những kẻ ngốc, là 1 vở hài kịch cho người giàu, là 1 bi kịch cho người nghèo.

Sholem Aleichem 1,459


What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds.

What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds.

Những điều chúng ta nghĩ quyết định những điều sẽ xảy ra với chúng ta, và vì thế nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta cần phải thay đổi từ cách suy nghĩ của chúng ta.

Wayne Dyer 2,158


If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.

Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.

Winnie the Pooh 1,361


True Love doesn’t have a happy ending, because it never ends.

True Love doesn’t have a happy ending, because it never ends.

Tình Yêu Đích Thực không có một kết thúc có hậu, vì sẽ không bao giờ có đoạn kết.

Khuyết danh 1,929


Life ends when you stop dreaming. Hope ends when you stop believing. Love ends when you stop caring. So, dream, believe and ...

Life ends when you stop dreaming. Hope ends when you stop believing. Love ends when you stop caring. So, dream, believe and ...

Cuộc sống chấm dứt khi bạn ngừng mơ. Hy vọng chấm dứt khi bạn không còn tin tưởng. Tình yêu kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Vì thế, hãy mơ, tin tưởng và quan tâm.

Khuyết danh 1,062


I could conquer the world with just one hand as long as you you were holding the other.

I could conquer the world with just one hand as long as you you were holding the other.

Anh có thể chinh phục cả thế giới chỉ bằng một bàn tay miễn là có em nắm bàn tay còn lại.

Khuyết danh 1,084


How wonderful life is, now you are in the world.

How wonderful life is, now you are in the world.

Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là bạn đã có mặt trên thế giới này.

Khuyết danh 1,913


Nothing in life is to be feared, it's to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Nothing in life is to be feared, it's to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.

Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

Marie Curie 1,597


Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.

Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm như thế nào với nó

Lou Holtz 1,983


Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.

Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.

Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời mà hãy tự chính mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.

Khuyết danh 3,670


There was never a good war, or a bad peace.

There was never a good war, or a bad peace.

Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp, cũng như hòa bình xấu xa.

Benjamin Franklin 1,248


He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money.

He that is of the opinion money will do everything may well be suspected of doing everything for money.

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.

Benjamin Franklin 929


Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s ...

Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s ...

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

Henri Frederic Amiel 1,625


You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

Albert Camus 690


Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose.

Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose.

Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.

Tehyi Hsieh 765


What good is money if it can't buy happiness?

What good is money if it can't buy happiness?

Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

Agatha Christie 914


If happiness could be bought, few of us could pay the price.

If happiness could be bought, few of us could pay the price.

Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Khuyết danh 2,678


There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it ...

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it ...

Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

Henry David Thoreau 1,0709 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập