The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

Khuyết danh 802


Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.

Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are.

Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

Bernice Johnson Reagon 770


Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

Marcus Aurelius 1,345


The mystery of life is not a problem to be solved but a reality to be experienced.

The mystery of life is not a problem to be solved but a reality to be experienced.

Bí mật của cuộc sống không phải là một vấn đề bạn phải giải quyết mà là nơi trải nghiệm thực tại.

Soren Kierkegaard 924


Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Cuộc sống không phải là khám phá bản thân mình. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân mình.

George Bernard Shaw 1,984


Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Cuộc sống là những thứ cứ tiếp diễn trong khi bạn đang bận bịu lên kế hoạch.

John Lennon 1,527


There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a ...

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a ...

Bạn chỉ có hai cách để sống. Một là xem như không có điều gì kỳ diệu trong cuộc sống này. Một cách khác là hãy xem mọi thứ bé nhỏ điều kỳ diệu.

Albert Einstein 1,903


All glory comes from daring to begin.

All glory comes from daring to begin.

Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu.

Eugene F Ware 1,593


There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

Có nhiều rủi ro và mất mát khi ta hành động. Nhưng chúng còn kém xa vô số những rủi ro khi ta phởn phơ ù lì.

John F. Kennedy 907


Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.

Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.

Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn thế. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ là con ngựa thắng cuộc đua.

Andrew Carnegie 1,591


People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances. The people who get on ...

People are always blaming their circumstances for what they are. I don’t believe in circumstances. The people who get on ...

Người ta thường than trách hoàn cảnh của họ đã khiến họ nên nông nỗi này. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên thế giới này là những người bước lên và tìm ra hoàn cảnh mà họ muốn, và nếu tìm không thấy thì họ sẽ tạo ra hoàn cảnh đó.

G.B. Shaw 1,079


Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently

Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently

Thất bại chỉ là một nơi nghỉ ngơi. Nó là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn.

Moshe Arens 903


The winner says, “It may be difficult but it is possible”. ...

The winner says, “It may be difficult but it is possible”. ...

Người chiến thắng nói: ”Việc đó khó nhưng có thể làm được”. Kẻ chiến bại nói: ”Việc đó có thể làm được nhưng quá khó”.

Khuyết danh 1,761


No–one gets an iron–clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But ...

No–one gets an iron–clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But ...

Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch...

Mia Hamm 808


The winner says, “Let me do it for you”.
The loser says, “That is not my job”.

The winner says, “Let me do it for you”. The loser says, “That is not my job”.

Người thắng cuộc nói: “Để tôi làm việc đó cho bạn”. Kẻ thua cuộc nói: “Đó không phải là việc của tôi”.

Khuyết danh 1,258


Diligence is the mother of good luck.

Diligence is the mother of good luck.

Chăm chỉ là mẹ của may mắn.

Benjamin Franklin 905


It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone – but it takes a lifetime ...

It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone – but it takes a lifetime ...

Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu – nhưng cả đời để quên đi ai đó.

Khuyết danh 1,288


Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we ...

Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we ...

Có thể Thượng Đế muốn ta phải gặp nhiều người không phù hợp trước khi ta gặp đúng người, để cuối cùng khi ta gặp được người ấy, ta hiểu được thế nào là biết ơn.

Khuyết danh 1,8559 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập