Tình yêu


True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến.

Alexandre Dumas 996


No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won't make you cry.

Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.

Dwight D Eisenhower 1,898


Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.

Ashish Kumar 1,528


Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.

Love will subsist on wonderfully little hope but not altogether without it.

Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó.

Walter Scott 563


Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

Khuyết danh 2,100


Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

Don't waste your time on a man/woman, who isn't willing to waste their time on you.

Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

Khuyết danh 1,958


True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

True love is the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường.

Walter Scott 474


You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you ...

You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you ...

Bạn học nói bằng cách nói, học bằng cách học, chạy bằng cách chạy, làm việc bằng cách làm việc, và cũng như vậy, bạn học yêu bằng cách yêu.

Anatole France 922


A loveless world is a dead world.

A loveless world is a dead world.

Thế giới không có tình yêu là thế giới đã chết.

Albert Camus 411


Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

Khuyết danh 1,847


If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day. So that I’ll never have to live without you.

Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.

Winnie the Pooh 559


True Love doesn’t have a happy ending, because it never ends.

True Love doesn’t have a happy ending, because it never ends.

Tình Yêu Đích Thực không có một kết thúc có hậu, vì sẽ không bao giờ có đoạn kết.

Khuyết danh 1,320


Life ends when you stop dreaming. Hope ends when you stop believing. Love ends when you stop caring. So, dream, believe and ...

Life ends when you stop dreaming. Hope ends when you stop believing. Love ends when you stop caring. So, dream, believe and ...

Cuộc sống chấm dứt khi bạn ngừng mơ. Hy vọng chấm dứt khi bạn không còn tin tưởng. Tình yêu kết thúc khi bạn ngừng quan tâm. Vì thế, hãy mơ, tin tưởng và quan tâm.

Khuyết danh 466


I could conquer the world with just one hand as long as you you were holding the other.

I could conquer the world with just one hand as long as you you were holding the other.

Anh có thể chinh phục cả thế giới chỉ bằng một bàn tay miễn là có em nắm bàn tay còn lại.

Khuyết danh 500


It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone – but it takes a lifetime ...

It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone – but it takes a lifetime ...

Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu – nhưng cả đời để quên đi ai đó.

Khuyết danh 688


Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we ...

Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we ...

Có thể Thượng Đế muốn ta phải gặp nhiều người không phù hợp trước khi ta gặp đúng người, để cuối cùng khi ta gặp được người ấy, ta hiểu được thế nào là biết ơn.

Khuyết danh 877


Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.

Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.

Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn.

Khuyết danh 547


Beauty is not in the eyes of the beholder.

Beauty is not in the eyes of the beholder.

Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình.

Khuyết danh 1,176Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)