The way to get started is to quit talking and begin doing.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.

Walt Disney 2,316


Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Hãy làm dù bất kể nơi nào ta ở, ta sẽ không có gì để phải sợ.

Hayao Miyazaki 4,773


Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Việc của chúng ta là cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ không phải kéo dài tuổi thọ.

Patch Adams Movie 2,657


A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

A great lover is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

Tình yêu tuyệt vời không phải yêu nhiều người mà là yêu một người suốt đời.

Khuyết danh 4,139


It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

It is only in the act of nursing that a woman realizes her motherhood in visible and tangible fashion; it is a joy of every ...

Chỉ trong hành động nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; đó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.

Balzac 1,554


Small deeds done are better than great deeds planned.

Small deeds done are better than great deeds planned.

Những việc nhỏ được hoàn tất còn tốt hơn những kế hoạch lớn mà dở dang.

Peter Marshall (born March 30, 1926) 1,701


Knowing others is wisdom, know yourself is enlightenment.

Knowing others is wisdom, know yourself is enlightenment.

Biết người là khôn ngoan, nhưng biết mình chính là giác ngộ.

Lao Tzu 2,971


Deep as first love, and wild with all regret. 

Deep as first love, and wild with all regret. 

Sâu đậm như mối tình đầu, và hoang dại với bao tiếc nuối.

Alfred Lord Tennyson 2,923


A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

A family is a place where principles are hammered and honed on the anvil of everyday living.

Gia đình là nơi mà những nguyên tắc được rèn và mài dũa trên cái đe của cuộc sống hàng ngày.

Charles R. Swindoll 2,076


Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Gia đình có phải là: cảm xúc mà mọi người cùng kết nối, cảm xúc khi mà một miếng ghép mất đi, là tất cả bị đổ vỡ?

Trenton Lee Stewart 1,239


It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Anh chỉ mất 1 giây để nói anh yêu em nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

Khuyết danh 3,456


Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.

Đừng đi theo con đường nào có thể dẫn đến, thay vào đó là đi đến nơi không có con đường và để lại dấu vết.

Ralph Waldo Emerson 2,276


A man should never neglect his family for business.

A man should never neglect his family for business.

Người đàn ông không nên bao giờ bỏ bê gia đình anh ấy vì công việc.

Walt Disney 1,406


I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.

Tôi không cần một người bạn thay đổi khi tôi thay đổi và gật đầu khi tôi gật đầu; cái bóng của tôi làm chuyện đó tốt hơn.

Plutarch 1,640


I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc.

Khuyết danh 2,063


Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Louisa May Alcott 2,229


You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it.

You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you are not part of it.

Bạn biết rằng khi bạn yêu một người là lúc bạn mong muốn người đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc của họ có nghĩa là bạn không có trong đó.

Julia L. Roberts 3,435


The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself.

Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.

Good Will Hunting Movie 2,0869 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập